Kösem Sultan’ ın Çocukları
Tarih / Temmuz 9, 2015

İki oğlu da tahta çıkan ve Osmanlı imparatorluğu hükümdarlığını yaşayan ender padişah annelerinden biri olan Kösem Sultan, oğlu 4. Murat’ın sert tavırları nedeni ile iki evladını kaybederken, son oğlunu hayatta tutmayı başarmış ve onun tahta çıkmasını bile sağlamıştır. Sultan 1.İbrahim yaşantısının korku dolu olması sebebi ile ruhsal anlamda sıkıntılara düşerken, onun kadınlara ilgi duymaması, o dönem hanedan soyunu da zor bir duruma sokmuştur. Sultan 1. İbrahim’in annesi Kösem Sultan inançlı bir kişi olmasının yanı sıra, oğlunun tedavisi için bütün tıbbi çarelere başvurmuş ve hatta üfürükçü ya da cinci hocaların çok önemli bir bölümünü oğluna yardım etmeleri için saraya getirmiştir. Saraya çare olarak getirdiği insanlardan olan ve cinci hoca lakabıyla tanınan Karabaş zade Hüseyin efendiyi saraya getiren sultan, oğlunun bu hoca tarafından iyileştirilmesi amacı ile hocayı çok uzun süre sarayda misafir etmiştir. Bu dönemde çok zengin olan Cinci hoca, o kadar varlıklı bir hale gelmiş ki öldükten sonra mirası paralı askerlere cülus olarak dağıtılmıştır. Cinci hoca akçesi ismi de verilen bu paraların çok miktarda olduğu bilinmektedir. Kösem Sultan, oğlunun bu durumuna çok üzülmüş ve ona bir erkek torun vermesi için ülkenin her yerinden cariyeler getirtmiş ve oğluna onları sunarak onun bu içinde bulunduğu durumdan kurtulmasına çalışmıştır. Bu gün Safranbolu’da bulunan Cinci hoca hanı…

Kösem Sultan Kimin Zevcesi
Tarih / Temmuz 8, 2015

Tarih boyunca bu üzerinde yaşadığımız topraklar, önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Tarihin son dönemlerinde ise Türklerin eline geçen bu topraklar üzerinde pek çok azametli hükümdar ve bu hükümdarlardan bazılarına yol gösteren sultanlar da yaşamış ve tarih sayfalarındaki yerini almışlardır. Bunlara en güzel örnek, 1600’lü yılların başında yaşayan ve saraydaki konumu itibarı ile ülkenin bir numaralı kadını olan Kösem Sultan, hem kabiliyetleri hem de güzelliği ile Osmanlı sarayının gelmiş geçmiş en önemli sultanlarından biri olmuştur. Zevcesi olduğu 1. Ahmet, onun çok bağlı olduğu kocası ve hükümdarı iken, padişahın öldüğünde henüz 27 yaşında olan Kösem Sultan’ın, uzun süre yas tuttuğu söylenir. Bir dönem eşinin kardeşi olan 1. Mustafa ve eşinin diğer hanımından olan oğlu 2. Osman’ın tahta çıkması ile etkisini yitirdiği bir dönem yaşamıştır. Hayır, işlerine de fazlası ile düşkün olan sultanın, özellikle borcu yüzünden ceza almış olan insanların borçlarını ödediği söylenir. Aynı merhameti katiller için göstermeyen sultan, bu şekilde insani yönünü anlamamıza da olanak sağlamıştır. Kösem Sultan’ın yaşadığı dönemde Arabistan imparatorluk toprakları içinde olup, bu dönemde sultanın Mekke ve Medine bölgelerinde yaşayan insanlara da cömert şekilde yardım ettiğinden bahsedilir. Pek çok konuda örnek alınması gereken sultanın en büyük derdi ise iki kez yaşadığı evlat acısı olmuştur. Hanedanlığın sürmesi ve tahtın varislerinin ayıklanmasını hedefleyen imparatorluk kültürü,…

Osmanlılarda Nizam-ı Cedit Ordusu
Tarih / Eylül 17, 2014

Osmanlı Devletinin, bir zamanlar sahip olduğu güçlü ve etkileyici yönetimi iç ve dış ilişkilerinde yaşadığı çeşitli sorunlardan dolayı çökertme noktasına gelmişti. Özellikle duraklama dönemi ile yaşanan iç buhranlar devletin gidişatını olumsuz yönde etkilemiş, gerileme döneminde toparlanamaz hale gelmiştir. 18.yüzyılda devleti bu yaşanan olumsuzluklardan kurtarmak ve kötü gidişe dur demek adına çeşitli ıslahatlar yapılmış ancak yapılan bu ıslahatlar, köklü değişiklikleri getirememiş ve sınırlı yenilik girişimleri de devleti içinde bulunduğu durumdan kurtaramamıştır. Ancak devletin belirli bir sistematik şekilde bir bütün olduğunu kavrayan ve bu yönde çeşitli teşebbüslerde bulunan III.Selim’dir. Selim de diğer Osmanlı hükümdarları gibi ilk modernleşmenin devletin askeri kurumunda gerçekleşmesi gerektiğini savunmuş ve planlar yapmıştır. III.Selim’in Osmanlı ordusunda yapmış olduğu yeniliklerin bütününe “Nizam-ı Cedit” adı verilmiştir. Selim, Osmanlı yönetimini içinde bulunduğu garabetten kurtarmak için uyguladığı bu sistemde bir çok başarı elde etmiştir. Çöküşü önlemek amacıyla belirli planlar dahilinde hareket eden III.Selim ilk olarak devletin kötüye gidişinin nedenlerini ve neler yapılması gerektiğini çözümlemeye çalışmış, bu yönelimi ile tabanda ki çatlaklıkların neler olduğunu öğrenip, sağlam bir idare kurmaya çalışmıştır. Düzen ve Islahat misyonuyla kurulan Nizam-ı Cedit ordusunun Avrupa standardizasyonunda yetiştirilmek istenen talimli asker fikri ordunun düşüncesinin kısaca amacını belirtmektedir. Daha geniş yelpazede değerlendirecek olursak bu ordu Yeniçeri sistemini kökten kazımak en azından kullanılabilir…

Osmanlıda Kötüye Gidişin Unutulduğu Dönem: Lale Devri
Tarih / Eylül 14, 2014

Osmanlı Devleti açısından oldukça ehemmiyetli bir yere sahip olan Lale Devri, devletin hızla çözülmeye başlamasına paralel olarak ortaya çıkmıştır. Yaşanan bir çok soruna çözüm bulamayan Osmanlı devletinin bir çıkmaza sürüklendiği sıralarda 18.yüzyılda deşarj olma ve devleti kalkındıracak yeni arayışlar içine girilen dönem olarak nitelendirilen Lale Devri, dönem metodolojisi, veri kronolojisi ve buna benzer pek çok sorundan ötürü çeşitli anlamlandırma sıkıntıları yaşadığından, dönemsellik bağlamında değerlendirilmeden, devrin sona ermesine sebebiyet veren Patrona Halil İsyanı ile açıklanmaya çalışılmalıdır. Lale Devrini açıklamak için kullanılacak olan Tümdengelim metodu olayların muhtevası hakkında bilgi verdiği gibi, süreç-sonuç ilişkisi kurularak çok daha net anlatılabilecektir. Osmanlı Devletinde üst üste meydana gelen başarısızlıkların, batı’dan eksik kalındığını göstermesi üzerine devlet yeni arayışlar içerisine girmiş ve Avrupa’nın teknik donanımına ulaşma emeliyle farklılaşma ve yenilikçi atılımlara başlamıştır. Lale Devri de bu yenilikçi atılımın en güzel ve en somut örneğidir. Atılımları çatısı altında toplayan bir dönemdir. Lale Devri, III.Ahmet’in, 18.yüzyılda ki saltanatı ile Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın vekilliği zamanında geçen dönem olarak bilinmektedir. Aynı zamanda bu dönemde sanat faaliyetleri de oldukça ayyuka çıkmıştır. Edebiyat alanında Nedim, Sanat alanında ise Levni gibi sanatçılar ortaya çıkmıştır ve devletin desteği ile çok önemli eserler meydana getirmişlerdir. Osmanlının gerilemeyi yaşadığı ve bunu aynı zamanda derinden hissetmeye başladığı dönemde…